Az első ismert görög matematikus, ezért szokás őt a matematika atyjának nevezni. Életéről keveset lehet tudni. A legismertebb nevéhez fűződő matematikai tétel a Thalész-tétel. Thalész életéről A kisázsiai Milétosz városában született. Tekintélyes kereskedő volt, aki beutazta Mezopotámiát és Egyiptomot. Üzleti ügyei mellett a tudományok is érdekelték. Elsősorban a matematika, deTovább

Az egyik legismertebb nevű ókori görög matematikus. Róla nevezték el az egyik legismertebb geometriai, a derékszögű háromszögekre vonatkozó  tételt, a Pitagorasz tételt. Pitagorasz életéről Életét legendák övezik. Szamos szigetéről származott, lehet, hogy föníciai volt. Széles látókörű, a tudományokat művelő, a filozófia és a matematika iránt szenvedélyesen érdeklődő személyiség volt. IsmerteTovább

Hippokratész életéről: Khioszi görög matematikus, eredeti foglalkozását tekintve kereskedő volt. Miután tönkrement, Athénbe költözött és matematikával, pontosabban geometriával kezdett foglalkozni. Nem tévesztendő össze kortársával a kószi Hippokratésszel, a híres orvossal. Hippokratész munkásságáról: Hippokratész Sztoikheia (Elemek) című művében kísérletet tett a geometria geometria axiomatikus felépítésére, de művének csak töredékei maradtak fenn.Tovább

A matematikai logika megalapozója. Arisztotelész életéről: Görög filozófus és matematikus. A makedóniai Stagira városában született. Édesapja orvos volt, aki fiát korán hozzászoktatta a természettudományos gondolkodáshoz. 17 éves korában Athénba ment, és az akkor 60 éves Platón tanítványa lett. Mestere halála után Fülöp, Makedónia királya meghívta udvarába, és rábízta fiának, azTovább

A geometria axiomatikus felépítésének az alapjait ő lakta le. Euklidész életéről: Görög matematikus. Azért, hogy össze ne tévesszék a szintén Eukleidész nevű megarai filozófussal, szokták őt Euklidesnek is nevezni. Életét nem ismerjük. Valószínűleg Platón filozófiáját vallotta. Az első nagy alexandriai tudósok közé tartozott. Proklosz görög történetíró írta le róla aTovább

Arkhimédész életéről Arkhimédész görög fizikust és matematikust ma is az ókor egyik legnagyobb tudósának tartjuk. A mai Szirakuzában élt Szicília szigetén, amelyet görög telepesek alapítottak. Rokonságban volt Hieron szirakuzai királlyal. Alexandriában, az akkori világ egyik legnagyobb kultúrközpontjában tanult, életének nagy részét szülővárosában töltötte. Főleg matematikával és fizikával foglalkozott, de sokTovább

Nevét a prímszámok előállítására használt eljárása, az Eratoszthenész szitája őrizte meg. Eratoszthenész életéről: Görög matematikus, az észak-afrikai Kirénében született. Sok évet töltött Athénben. Ptolemaiosz egyiptomi király meghívta Alexandriába fia nevelőjének és a könyvtár igazgatójának. Grammatikai és filozófiai tárgyú munkákat is írt, és tankölteményei is maradtak fent. Foglalkozott még csillagászattal ésTovább

Apollóniosz életéről: Az alexandriai iskola nagy görög matematikusa és csillagásza. Alexandriában és a kisázsiai Pergában tanított.         Apollóniosz munkásságáról: Fő műve a 8 kötetes Kónika, amely a kúpszeletek (ellipszis, parabola, hiperbola) sokáig legalaposabb tárgyalása. A kúpszeletek mai nevét is Apollóniosz adta. Eukleidész nyomdokain járva, elsők között kötötteTovább

Hipparkhosz életéről: Ókori görög csillagász és matematikus volt. Hipparkhosz munkásságáról: Elsősorban a gömb-háromszögekkel kapcsolatos és a trigonometria területén végzett tevékenységét kell megemlíteni. Eredményeit Ptolemaiosz Almageszt című művéből ismerjük. Táblázatot készített, amely a középponti szögeket és a hozzájuk tartozó húr hosszát tartalmazta. Az ő nevéhez kötik az első csillagkatalógus elkészítését.  Tovább

Ptolemaiosz életéről: Görög csillagász, matematikus és geográfus. Alexandriában élt és dolgozott. Legnagyobb műve a „Nagy gyűjtemény”, ismertebb nevén az „Almagest”, egy összefoglaló csillagászati mű. Ebben találkozhatunk a geocentrikus világrendszer felépítésével. Ptolemaiosz elképzelése szerint a világmindenség középpontja a Föld. Ez a nézet egészen a XVI. századig, Kopernikusz munkásságáig általánosan elfogadott volt.Tovább