Ez a tétel a következő három állítást és azok bizonyítását tartalmazza: Ha egy háromszögben két oldal egyenlő, akkor a velük szemközti szögek is egyenlők. Egy háromszögben nagyobb oldallal szemben nagyobb szög van. Egy háromszögben nagyobb szöggel szemben nagyobb oldal van. Segédtétel: Ha egy háromszögben két oldal egyenlő, akkor a velükTovább

Van a Mátrában egy – Szent Istvánról elnevezett – templom, amelyet úgy is hívnak, hogy a „Három falu temploma”. A templom a XX. század első felében épült. Szándék szerint  három falu — Mátraszentimre, Mátraszentlászló, Mátraszentistván — közös templomának készült azzal az elképzeléssel, hogy mindhárom falutól közel egyenlő távolságra legyen. VajonTovább

Tétel: A háromszög három belső szögfelezője egy pontban metszi egymást. Bizonyítás: Tudjuk, hogy a szögfelező félegyenes azoknak a pontoknak a halmaza, amelyek egyenlő távolságra vannak a szög száraitól. Tekintsük a mellékelt ABC háromszöget ahol meghúztuk az A csúcsból induló fa és a B csúcsból induló fb belső szögfelezőt. Az fa szögfelezőTovább

Tétel: A háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást. Bizonyítás: Tekintsük a jobb oldali ábrán az ABC háromszöget. Az a, b és c oldalhoz tartozó magasságokat jelöljük ma, mb, mc-vel. Azt kell belátnunk, hogy ezek egy pontban metszik egymást.         Húzzunk az ABC háromszög egyes csúcsain át párhuzamosokatTovább

Mi is a háromszög súlyvonala? Definíció: Egy háromszög súlyvonala a háromszög egy adott csúcsát és a szemközti oldal felező pontját összekötő vonal (illetve szakasz). A súlyvonalról néhány ismeret: • Egy háromszögnek értelemszerűen három súlyvonala van. Ezek minden esetben a háromszög belsejében haladnak. • Súlyvonal általában nem merőleges a szemközti oldalra.Tovább

A szögfelező tétel egy háromszögben egy adott csúcshoz tartozó szögfelezőnek az oldalakkal kapcsolatos viszonyára vonatkozik. Ha egy egyenlőszárú háromszögben meghúzzuk a szárak által közrefogott szög felezőjét, akkor az a háromszöget két egybevágó háromszögre vágja. Ebben az esetben a szögfelező egyben szimmetriatengely is és a szemközti oldalnak felező merőlegese. Figyeljük megTovább

Hérón görög matematikusról elnevezett képlet segítségével a háromszög területe könnyen kiszámítható a három oldal ismeretében. A Héron képlet: ​\( t=\sqrt{s(s-a)(s-b(s-c)} \)  ahol s a háromszög kerületének a fele, azaz  ​\( s=\frac{a+b+c}{2} \)​. Ezt az összefüggést valószínűleg Arkhimédész fedezte fel, de Hérón bizonyította be elsőként. A képlet levezetése: Induljunk ki a háromszögTovább

A Pitagorasz tétel a geometria, sőt talán a matematika egyik legközismertebb tétele, amely a derékszögű háromszög oldalai közötti összefüggést mondja ki. Pitagorasz tétele: A derékszögű háromszög befogóira emelt négyzetek területeinek összege egyenlő az átfogóra emelt négyzet területével. A mellékelt ábra jelölései szerint: a2+b2=c2. A tétel bizonyítása: Készítsünk két darab (a+b)Tovább

Definíció: Pitagoraszi számhármason három olyan pozitív egész szám együttesét értjük, amelyek kielégítik az x2+y2=z2 egyenletet. x;y;z∈ℤ. Ennek a speciális diophantoszi egyenletnek nyilvánvaló megoldása például x=3, y=4 és z=5. A pitagoraszi számhármasokkal mint oldalhosszúságokkal szerkesztett háromszögek mindig derékszögűek lesznek, hiszen megfelelnek Pitagorasz tételének. Természetesen egy számhármas pozitív egész számú többszöröse isTovább

Ezt a tételt a magasság tétellel együtt szokás a derékszögű háromszögekre vonatkozó arányossági tételeknek is nevezni. Állítás: Derékszögű háromszögben a háromszög befogója mértani közepe az átfogónak és a befogónak az átfogóra eső merőleges vetületének. A mellékelt ábra betűzése szerint: ​: ​\( a=\sqrt{c·y} \)​  és  ​\( b=\sqrt{c·x} \)​ Bizonyítás: Az AB átfogóhoz tartozó magasságTovább